பிளாக்ஸ்

வீட்டில் தயாரித்த சாக்ைகமயமெரறணகயைட் ஸ்கின் ளதரப்பி

வீட்டில் தயாரித்த சாக்க மயமெரறணகயைட் ஸ்கின் ளதரப்பி

20th,டிசம்பர், 2017

டார்க் சாக்யைட்டில் ஆன்டியாக்ஸிளடண்ட்ஸ் நினறந்துள்ெது. இது உங்கள் சருமத்னத பாதுகாக்க உதவும். உங்கள் திைசரி சருமப் பராமரிப்பிற்காக சாக்யைட்னட பயன்படுத்தும் (சாப்பிடுவனத தவிர) மூன்று வழிகள்.

யகாக்யகா பவுடனர கடல் உப்புடன் யசர்த்துக் கைந்தால், அது சிறப்பாை ஸ்க்ரப்பாக ளசயல்பட்டு உங்கல் சருமத்திைிருக்கும் இறந்த அணுக்கனெ நீக்கும்.

உங்கள் சருமத்தின் மீது சாக்யைட்டும் ஆலீவ் ஆயிலும் கைந்த மாஸ்னக யபாட்டுக்க் ளகாண்டால், சருமம் ளமன்னமயாகவும் பெபெப்பாகவும் இருக்கும்.

கிெிசரின், அத்தியாவசிய ஆயில்கள் மற்றும் சாக்யைட் யசர்த்து தயாரிக்கப்பட்ட பாடி வாக்ஸ் உங்கள் சருமத்னத மிருதுவாகவும் ளநகிழ்வாகவும் னவக்கும்.

 

இனவ எல்ைவற்றிற்கும் யமைாக உங்களுக்கு யநரம் இல்னை என்றால், நீங்கள் சிந்தால் ஒரிஜிைல் யசாப்பின் உதவினய நாட ைாம். ளபரும்பாைாை சருமப் பிரச்சினைகெத் தீர்க்க இந்த
ஒரு ஆயுதம் யபாதும்.

FacebookTwitter