பிளாக்ஸ்

 உங்கள் ணிகத்திற்கு  உதவி ளசய்வதற்காக நீங்கயெ ளசய்யக்கூடிய ஸ்க்ரப்

உங்கள் ணிகத்திற்கு உதவி ளசய்வதற்காக நீங்கயெ ளசய்யக்கூடிய ஸ்க்ரப்

20th,டிசம்பர், 2017

உங்கள் சரும நிறம் சற்று டல்ைாக இருந்தால், அனத சிறிது ஸ்க்ரப்  ளசய்ய யவண்டும். வட்ட படுீகள் ளகாண்ட உங்க்சள் ஃயபஸ் ஸ்க்ரப்னப பயன்படுத்தி இறந்த அணுக்கனெ நீக்கவும்.   எரிச்னசைத் தவிர்க்க வாரம் இரண்டு ணினற மட்டும் எக்ஸ்ஃயபாைியயஷன் ளசய்யவும். 

சிறிது தண்ணருீடன் சர்க்கனரனயக் கைந்து எக்ஸ்ஃயபாைியயட்டிங் ஸ்க்ரப் ளசய்து பயன்படுத்திைால் அது ளமன்மயாை, ஈரப்பதணிள்ெ சருமத்னத தரும். 

யதன் மற்றும் ஓட்ஸ் கைந்து ஸ்க்ரப்னப தயாரித்து பயன்படுத்திைால் அது சரும ளவடிப்புகனெ குனறத்து, ஒயர சீராை  சரும நிறத்னத தரும்.

எலுமிச்னச சாறு, சர்க்கனர மற்றும் ஆைிவ் ஆயில் கைனவனய பயன்படுத்துவதால் உங்கள் சருமம் பிரகாசமாகும்

உங்கள் சருமத்னத பராமரிக்க இன்ளைாரு வழி சிந்தால் ஒரிஜிைல் பயன்படுத்துவது - டியயாடரண்ட் மற்றும் காம்ப்ளெக்ஷன் யசாப்

FacebookTwitter