பிளாக்ஸ்

. மை அழுத்தத்னத யபாக்க  பயன்படுத்தி பைன் ளபற்ற  குறிப்புகள்.

. மை அழுத்தத்னத யபாக்க பயன்படுத்தி பைன் ளபற்ற குறிப்புகள்.

20th,டிசம்பர், 2017

மை அழுத்தத்னத கட்டுப்படுத்தவில்னை என்ரால் அது சருமத்திற்கு ஆபத்தாைது.  அதைால் சருமம் ளசன்ஸிட்டிவாகி அதிக பருக்கள் உருவாகுஒம்.  ஆயராக்கியமாை சருமம் மற்றும் மை நினைக்காக நீங்கள் பின் வரும் ணினறகனெப் பயன்படுத்து மை அழுத்தத்னத கட்டுப்படுத்தைாம். 

திைணிம் உடற்பயிற்சி ளசய்யவும் - ஒரு ஜிம்மில் யசர்ந்து, ஓட்டப் பயிற்ச்சி அல்ைது சுறுசுறுப்பாை நனடப் பயிற்சி யமற்ளகாள்ெைாம்.

திைணிம் 10  நிமிடங்களுக்கு ஆழ்ந்த சுவாசத்துடன் தியாைம் ளசய்யவும்

திைணிம் குனறந்தபட்சம் 7 மணி யநரம் தூங்கவும்

திைணிம் சிந்தால் ஒரிஜிைல் யசாப்பு பயன்படுத்தி குெிக்கவும்.  இது உங்கள் உடைிற்கும் மைதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும்.  யமலும் இது சருமப் பிரச்சினைகனெ 95% வனர குனறக்கிறது என்று அறியப்பட்டது.

பயன்படுத்தி பைன் ளபற்ற ணினறகள் மூைம் உங்கள் மை அழுத்தத்திற்கு நீங்கயெ சிகிச்னச அெித்துக் ளகாள்ளுங்கள்.

FacebookTwitter