பிளாக்ஸ்

ஆசங்ங்க ள் உங்கள் சருமப் பெபெப்பிற்கு வாக்குறுதி அெிக்கின்றை

ஆசங்ங்க ள் உங்கள் சருமப் பெபெப்பிற்கு வாக்குறுதி அெிக்கின்றை

19th,டிசம்பர், 2017

சருமப் பிரச்சினைகனெ எதிர்க்க ஆசைங்கள் உங்களுக்கு ளபரிய உதவியாக இருக்கின்றை. உங்கள் சருமத்திற்கு புத்துணர்வும் மற்றும் இெனமப் பெபெப்னபயும் தருகின்றை. இப்யபாயத அவற்றில் சிைவற்னற ளதரிந்து ளகாள்யவாம்.

பிராணாயாமம்: இனத 15 நிமிடங்கள் பயிற்சி ளசய்வதன் மூைம் உங்கள் ளமல்ைிய சுருக்கங்கனெ தடுக்க ணிடியும்.

தடாசைம்: ஒரு சீராை சுவாசப் பயிற்சி உங்கள் சருமத்னத ஆயராக்கியமாக னவப்பதற்கு ணிக்கியமாைது.

உட்டாசைம்: உங்கள் இதயத் துடிப்னபயும், இரத்த ஓட்டத்னதயும் யமம்படுத்தி வியர்னவயின் மூைம் அசுத்தங்கனெ ளவெியயற னவக்கிறது.

திரியகாணாசைம்: இரத்த ஓட்டத்னத அரிகரிக்கிறது. ளதெிவாை மற்றும் ளமன்னமயாை சருமத்திற்காக பிராணவாயுனவ அதிகரிக்கிறது.

சிந்தால் ஒரிஜிைல் ஆசைம்: பை பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தீர்வு. திைணிம் இந்த சூப்பர் யசாப்பால் குெிப்பதால், அது உங்கள் சருமப் பிரச்சினைகனெ தீர்க்க உதவும்.

FacebookTwitter